221 - MS Eisenrohrverschraubung A/A, konisch dichtend

221 - MS Eisenrohrverschraubung A/A, konisch dichtend

222 - MS Eisenrohrverschraubung I/A, konisch dichtend

222 - MS Eisenrohrverschraubung I/A, konisch dichtend

223 - MS Eisenrohrverschraubung I/A, flachdichtend

223 - MS Eisenrohrverschraubung I/A, flachdichtend

224 - MS Eisenrohrverschraubung A/A, flachdichtend

224 - MS Eisenrohrverschraubung A/A, flachdichtend

271 - MS Eisenrohrverschraubung I/I, konisch dichtend

271 - MS Eisenrohrverschraubung I/I, konisch dichtend

272 - MS Eisenrohrverschraubung I/I, flachdichtend

272 - MS Eisenrohrverschraubung I/I, flachdichtend

421 - MS Wandscheibe

421 - MS Wandscheibe

513 - VC Hahnverlängerung

513 - VC Hahnverlängerung

513 - MS Hahnverlängerung

513 - MS Hahnverlängerung

521 - MS Nippel einfach

521 - MS Nippel einfach

522 - VC Doppelnippel

522 - VC Doppelnippel

522 - MS Doppelnippel

522 - MS Doppelnippel

523 - VC Langnippel

523 - VC Langnippel

523 - MS Langnippel

523 - MS Langnippel

531 - VC Reduzier-Doppelnippel

531 - VC Reduzier-Doppelnippel

531 - MS Reduzier-Doppelnippel

531 - MS Reduzier-Doppelnippel

541 - VC Reduzierstück

541 - VC Reduzierstück

541 - MS Reduzierstück

541 - MS Reduzierstück

542 - VC Reduzierverlängerung

542 - VC Reduzierverlängerung

542 - MS Reduzierverlängerung

542 - MS Reduzierverlängerung

551 - VC Muffe

551 - VC Muffe

551 - MS Muffe

551 - MS Muffe

552 - VC Reduziermuffe

552 - VC Reduziermuffe

552 - MS Reduziermuffe

552 - MS Reduziermuffe